Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Прием

Списък на учениците в първи клас по паралелки
            за учебната 2021/2022 година
Изтегли файл


Към 31.08.2021 г. в СУ „Гео Милев“ има 1 свободно място в ОСМИ клас за учебната 2021/2022 година в паралелка „Природни науки“.

 I. Документи, необходими за кандидатстване за свободното място:
1. Заявление до директора на училището по образец;
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование след  седми клас;
II. Срокове за подаване на заявления за кандидатстване:
1. Подаване на заявления за участие в класирането за свободните места:
31.08. 2021 г. – 01.09.2021 г. в Деловодство, етаж II, от 08 . 3 0 ч. до 16.30 ч.2. Обявяване на списъците с приетите ученици:
02.09.2020 г. до 12.00 ч. на електронната страница на училището
III. Документи необходими при записването:
1.  Заявление до директора на училището по образец;
2.  Оригинал на свидетелството за завършено основно образование след  седми клас;
3.  Декларация за съгласие за обработка на лични данни на ученик по образец;
4.  Заявление за модул по ФВС /допълнителен трети час/ по образец;
5.  Информационна карта по образец;
6.  Копие на акт за раждане на ученика;
IV. Срок за записване:
02.09.2020 г. от 13.00 до 17.00 часа.

Към 30.08.2021 г. в СУ „Гео Милев“ има 1 свободно място в ОСМИ клас за учебната 2021/2022 година в паралелка „Рекламна графика“ 

 I. Документи необходими за кандидатстване за свободното място:
1. Заявление до директора на училището по образец;
2. Копие на свидетелството за завършено основно образование след  седми клас;
3. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
II. Срокове за подаване на заявления за кандидатстване:
1. Подаване на заявления за участие в класирането за свободните места:
30.08. 2021 г. – 31.08.2021 г. в Деловодство, етаж II, от 08.30 ч. до 16.30 ч.
2. Обявяване на списъците с приетите ученици:
01.09.2020 г. до 12.00 ч. на електронната страница на училището
III. Документи необходими при записването:
1. Заявление до директора на училището по образец;
2. Оригинал на свидетелството за завършено основно образование след  седми клас;
3. Оригинал на медицинско свидетелство;
4. Декларация за съгласие за обработка на лични данни на ученик по образец;
5. Заявление за модул по ФВС /допълнителен трети час/ по образец;
6. Информационна карта по образец;
7. Копие на акт за раждане на ученика;
IV. Срок за записване:
01.09.2020 г. от 13.00 до 17.00 часа.

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

учебна 2021/2022 година

Заповед - трето класиране
Заповед
Информация прием
Подаване на документи
График прием
Информация прием близнаци
Заявление близнаци

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
учебна 2021/2022 година

Списък на учениците в първи клас
по паралелки за учебната 2021/2022 година

Изтегли файл

Уважаеми родители,
Записването на приетите на първо класиране деца в I клас за учебната 2021/2022 година
ще бъде от 11.06.2021 г. до 15.06.2021 г., от 09.00 часа до 17.00 часа, етаж 1, стая 101.

Второ класиране- първи клас
Изтегли файл

Класирани деца
Изтегли файл

Правила
График

Училищен план прием - първи и пети клас
учебна 2021/2022 година
Заповед

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС
учебна 2020/2021 година
Цялата информация ще намерите тук:
Изтегли файл

Прием след седми клас

Подаване на документи за участие в първи и трети етап на класиране на учениците
Изтегли файл
График на дейностите по прием на учениците
Изтегли файл


Свободни места след първо класиране за прием в първи клас.
В изпълнение на графика на дейностите за
прием първи клас през учебната 2020/2021 година,
след приключило записване от второ класиране в
СУ "Гео Милев" - гр. Варна

Класирани: 2
Записани: 2
Свободни места: 0
Изтегли файл

Списък на учениците от I-ви клас
Изтегли файл


Записване в първи клас
Второ класиране
учебната 2020/2021
Изтегли файл
Списък на класираните деца за прием първи клас
Второ класиране
учебната 2020/2021
Изтегли файл

учебна 2020/2021
свободни места

СПИСЪК

на класираните деца за прием в първи клас
учебна 2020/2021

Първо класиране
Списък

Информация

Правила за прием на ученици в първи клас
Изтегли файл

График на дейностите за прием в първи клас
Изтегли файл


Заявление за прием в първи клас
Изтегли файл


Правила за прием на ученици за целодневна организация на учебния ден
трети клас
учебна 2020/2021
Изтегли файл

СУ „Гео Милев“ обявява следните свободни места за ученици
учебна 2020/2021 година:
IX клас - 1
X клас - 6
XI клас- 4
Повече информация:
Изтегли файл

Училищен план- прием 
учебна 2020/ 2021 година

Първи клас
Пети клас
Целодневна организация на учебния ден
Повече информация:
Изтегли файл

Държавен план-прием след VІІ клас 
1. Професионална паралелка: Професия „Дизайнер“, специалност от професия„Рекламна графика“
2. Профил „Природни науки“
Повече информация:

Изтегли файл

Прием на ученици в VIII  клас с хронични заболявания,с физически и сензорни увреждания,
от домове за деца, от центрове за настаняване, от приемни семейства
за учебна 2020/ 2021 година
Изтегли файл

Заповед за утвърждаване на училищния план- прием
за учебна 2020/ 2021 година
Изтегли файл


Линк към сайта на Община Варна
Прием в първи клас в общинските училища
за учебна 2020/ 2021 година

https://school.is-vn.bg/


ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/202 ГОДИНА

Специалност "Рекламна графика", професия "Дизайнер"
Типов учебен план
учебен план 


ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

учебна 2019/2020 година

Списък на учениците в първи клас
по класове - I "а", I "б", I "в", I "г", I "д"

Списък

Записване в първи клас
Съобщение  Списък

Записване в първи клас
учебна 2019/2020 г.
ВТОРО КЛАСИРАНЕ

Съобщение  Списък
Записване в първи клас
учебна 2019/2020 г.

КЛАСИРАНИ: 123
ЗАПИСАНИ: 120
СВОБОДНИ МЕСТА: 3
Изтегли файл

СПИСЪК  на класираните деца 
за прием в първи клас 
Списък

ЗАПИСВАНЕ  в първи клас 
Изтегли файл

Заявление за записване  2019/2020
Заявление

СИСТЕМА от правила за електронен прием в първи клас в
общинските училища на територията на община Варна
Изтегли файл

ГРАФИК
на дейностите за прием в първи клас в общинските училища
График

Правила за прием на ученици в първи клас
2019/2020
Правила

План прием за първи и пети клас
учебна 2019/2020 година
Заповед

Свободни места за ученици
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл

План- прием на ученици за ПЪРВИ КЛАС учебна 2018/2019 година

Родителска среща- I клас, учебна 2018/2019

На 28.06.2018 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. по класни стаи

СПИСЪК
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ КЛАС
УЧЕБНА 2018/2019
Списък

Списък
на класираните деца
за прием първи клас в СУ "Гео Милев"

трето класиране
учебна 2018/2019 година

Списък

Списък

на класираните деца за прием първи клас в СУ "Гео Милев" гр. Варна
за учебната 2018/2019 година,
получен от „Информационно обслужване”- Варна

Първо класиране:
Списък

Записване:
Първо класиране - от 06.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
Място: ет. I, стая № 105
Време: 08:30 ч. – 12:30 ч.
13:00 ч. – 17:00 ч.

При записване на детето в училището се представят следните задължителни документи:
1. Заявление по типов образец
Заявление за прием
2.Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето
3.Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
4. Документи, удостоверяващи обстоятелства по чл. 10.

Заявление за прием
Район прием
Система от правила за прием първи клас
Актуален списък
Правила за прием първи клас
График
Заповед

Електронна платформа за прием в първи клас:
https://school.is-vn.bg/index

Нови правила за прием в ПЪРВИ КЛАС
учебна 2018/2019 година

Уважаеми родители,
Изготвена е нова Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна и прилежащите райони на училищата за обхват на учениците. Системата от правила е гласувана на заседание на Общински съвет- Варна и е в сила за учебната 2018/2019 година.
Със Системата от правила за електронен прием в първи клас може да се запознаете тук:
https://varnacouncil.bg/proekti-za-normativni-aktove/
С определеното от община Варна разпределение по административни райони на общинските училища с прием в първи клас можеда се запознаете тук:
https://school.is-vn.bg/Rajonirane_Varna/27.pdf
Електронната платформа за прием в първи клас https://school.is-vn.bg/index е публикувана и на електронната страница на Община Варна http://varna.bg
в рубриката „Прием в първи клас“.

Целодневна организация на учебния ден за ВТОРИ КЛАС
учебна 2018/2019 година

Класирани ученици

Подаване на заявления по образец за целодневна организация на учебния ден за 2 клас
Срок: от 29.2018 г. до 31.05.2018 г.
Място: етаж 2, стая № 201
Работно време: от 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
Заявление

План- прием на ученици за ПЕТИ КЛАС
учебна 2018/2019 година

Съгласно чл. 143 от ЗПУО, чл. 41, ал.1, т. 3
от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование
относно училищния план-прием за учебната 2018/2019 година,
СУ "Гео Милев" обявява  към 8.06.2018 г. свободни места: 
4- ти клас - 3 свободни места
5- ти клас - 10 свободни места

Заповед
План- прием на ученици за ОСМИ КЛАС
учебна 2018/2019 година
Подробна информация за НВО за 7-ми  клас и приема след 7-ми клас ще намерите тук:
Презентация
График
Заповед- министър Заповед- директор

Свободни места за ученици от 8- 12 клас към 24.10.2017 г.
Списък
Списък
на новоприетите ученици за учебната 2017/2018 г.
Списък


Списък
на учениците от пети клас за учебната 2017/2018 година
Списък

Прием на ученици в първи клас 2017/2018
Класиране първи клас:
Класиране
Комисия

Уважаеми родители,
регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017 г. в 10:00ч.
С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината.
Близнаците кандидатстват с едно заявление - в заявлението се вписват данните на всички близнаци.
С наредбата и критериите можете да се запознаете от сайта на община Варна-  http://varna.bg/bg/articles/11590/
Класиранията се извършват от комисии във всяко училище по алгоритъм, избран от комисията.
Резултатите за всяко училище ще бъдат публикувани на този сайт в раздел "Класирания" - "Резултати" - на 05.06.2017 г. в 17.00 ч

Публичният линк за достъп до системата за прием в първи клас е: https://school.is-vn.bg

Визуализиране на показател „Местоживеене“: http://goo.gl/Qa3ZmN

Правила
График
Заявление
Заповед
Прием в целодневните групи във втори клас

През   учебната  2017/2018 г.  в  училището ще бъдат създадени 3 групи за целодневна организация на учебния ден на ученици от втори клас.
Заявления  родителите  могат  да  подават  от 2.06.2017 г. до 15.06.2017 г.

Списък
Заявление


Прием на ученици в пети клас 2017/2018
  Критерии
          
Заповед
                                                                
Прием на ученици след завършен седми клас 2017/2018
График
Заповед комисия