Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Участие в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога"

01.04.2022  |   Новини
      Ралица  Везненкова, ученичка от IV "е" клас, с класен ръководител Адриана Илиева, се класира в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" за ученици от ІV клас.
      Олимпиадата се провежда в три кръга - общински, областен и национален.
      Състезанието е по тема, която включва разнообразни задачи от няколко учебни предмети, включително и от изучавано учебно съдържание, свързано с екологичното и здравното образование, защитата при бедствия и аварии, реагиране в критични ситуации, безопасността на движението.
      Форматът на олимпиадата включва 12 задачи със свободен отговор, като всяка задача може да има няколко подусловия с различна насоченост. Решаването на задачите изисква самостоятелен писмен отговор, аргументиране на изразено мнение, решаване на проблем, прилагане на нестандартни решения. Учениците следва да четат с разбиране, да извличат и интерпретират информация за решаване на проблем от таблици, графики и друга знакова информация, да коментират резултати от извършването на прости опити, да търсят и предлагат оригинални решения на реални проблеми, да мислят логически, да използват междупредметни връзки за обяснение на факти и процеси в контекста на учебното съдържание в началния етап на основното образование.
       Националният кръг ще се проведе утре /02.04.2022/ .Негов домакин за учебната 2021 –2022 година са РУО - Враца и НУ "Ив. Вазов", гр. Враца.Учениците ще работят в рамките на 2 учебни часа (80 минути).