Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Индикативен списък на образователни услуги

Преместване на ученици

Процедура
процедура

заявление

декларация/съгласие

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи услуги


Образователни услуги- обща информация
документ

Издаване на диплома за средно образование
информация

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
информация

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
информация

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
информация

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I  до VI в училище на чужда държава
информация

Заявление за издаване на дубликат
заявление

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация
  информация    заявление

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование
информация    заявление

Издаване на удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия
информация    заявление

Издаване на удостоверение за професионално обучение и свидетелство за професионална квалификацияпо част от професия
информация 

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование
заявление