Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Иновативно училище

       "Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми."
       "Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал."

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

           В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

2018/2019 учебна година
2019/2020 учебна година
2020/2021 учебна година
2021/2022 учебна година

Цел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники

Ученици включени в иновацията – V клас

Театрален час в учебните програми по чужди езици - 1 път месечно

ТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ

- Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език
- Развиване на речта, логиката и въображението
- Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците
- Променя се традиционната връзка учител - ученик
- Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик
- Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване
- Учениците са мотивирани да изучават чужд език и са по-уверени при неговото използване

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Галерия:
Театрална педагогика
https://www.geomilev.info/gallery/inovativno-uchilishe?frm=24
театър на руски език
https://www.geomilev.info/gallery/Ruski%20teatar
театър на английски език
https://www.geomilev.info/gallery/English%20theatre
театър на немски език
https://www.geomilev.info/gallery/Nemski%20teatar

РЕЗЮМЕ:
ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА
ОТЧЕТ:

ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
/АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/

2019/2020 учебна година
2020/2021 учебна година
2021/2022 учебна година
2022/2023 учебна година

Цел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/

Ученици включени в иновацията – начален етап

При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език. Иновацията позволява усвояване на знания по учебните предмети /БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество/ на чужд език или обогатяване на часовете по чужд език със знания от учебното съдържание.

Резултати за учениците:
- Развиване на паметта, въображението, вниманието, мисленето на учениците
- Стимулиране на устното словесно рисуване, което способства за развитие на речта
- Подобряване на психологическата атмосфера в учебния процес
- Повишаване на качеството на обучение при усвояване и използване на чужди езици от учениците
- Развиване на езиковите понятия по начин п одходящ за възрастта и езиковото равнище на децата
- Учениците са мотивирани да изучават чужд език и са по-уверени при неговото използване
- Създаване на интеркултурни контакти и приятелства

Презентация
CLIL- английски език
CLIL- немски език
CLIL- немски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език

РЕЗЮМЕ:
CLIL
ОТЧЕТ:
CLIL