Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Иновативно училище

       "Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми."
       "Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.
За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал."

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДИТЕ НА ТЕАТРАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

           В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

2018/2019 учебна година
2019/2020 учебна година
2020/2021 учебна година
2021/2022 учебна година

Цел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез творчески театрални техники

Ученици включени в иновацията – V клас

Театрален час в учебните програми по чужди езици - 1 път месечно

ТЕАТРАЛНИТЕ ТЕХНИКИ

- Ефективен творчески метод за усъвършенстване на комуникативните умения на роден и чужд език
- Развиване на речта, логиката и въображението
- Образователен инструмент за познавателното, социално и емоционално развитие на учениците
- Променя се традиционната връзка учител - ученик
- Провокира се мултиинтелигентността и различните стилове за учене на всеки ученик
- Изгражда се среда на доверие, екипност, откривателство и творческо изследване
- Учениците са мотивирани да изучават чужд език и са по-уверени при неговото използване

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Галерия:
Театрална педагогика
https://www.geomilev.info/gallery/inovativno-uchilishe?frm=24
театър на руски език
https://www.geomilev.info/gallery/Ruski%20teatar
театър на английски език
https://www.geomilev.info/gallery/English%20theatre
театър на немски език
https://www.geomilev.info/gallery/Nemski%20teatar

РЕЗЮМЕ:
ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА
ОТЧЕТ:

ТЕАТРАЛНА ПЕДАГОГИКА

ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕТОДА CLIL - ИНТЕГРИРАНО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБРАЗОВАНИЕ
/АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И РУСКИ ЕЗИК/

2019/2020 учебна година
2020/2021 учебна година
2021/2022 учебна година
2022/2023 учебна година

Цел: Подобряване качеството на образование и обучение чрез иновативни педагогически подходи и постигане на трайни знания по чужд език на учениците чрез използване на метода CLIL /интегрирано изучаване на чужд език и учебно съдържание/

Ученици включени в иновацията – начален етап

При използване на метода CLIL учебните предмети или части от предметите се преподават на чужд език като целите са две-изучаване на съдържанието на учебния предмет и едновременно изучаване на чужд език. Иновацията позволява усвояване на знания по учебните предмети /БЕЛ, Математика, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество/ на чужд език или обогатяване на часовете по чужд език със знания от учебното съдържание.

Резултати за учениците:
- Развиване на паметта, въображението, вниманието, мисленето на учениците
- Стимулиране на устното словесно рисуване, което способства за развитие на речта
- Подобряване на психологическата атмосфера в учебния процес
- Повишаване на качеството на обучение при усвояване и използване на чужди езици от учениците
- Развиване на езиковите понятия по начин п одходящ за възрастта и езиковото равнище на децата
- Учениците са мотивирани да изучават чужд език и са по-уверени при неговото използване
- Създаване на интеркултурни контакти и приятелства

Презентация
CLIL- английски език
CLIL- немски език
CLIL- немски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език
CLIL-руски език

РЕЗЮМЕ:
CLIL
ОТЧЕТ:
CLIL


ПОЗИТИВЕН ПОДХОД В ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕАТРАЛНИ И АРТ-ТЕХНИКИ

2023/2024 учебна година
2024/2025 учебна година
2025/2026 учебна година
2026/2027 учебна година


Водеща цел на иновацията е повишаване качеството на образование с утвърждаването в СУ „Гео Милев“ на модел на позитивно образование, базиран на постановките на позитивната психология и театралната педагогика; насоките за социално-емоционално учене; професионално и личностно израстване на педагогическите специалисти и училищна атмосфера на сътрудничество.
Съпътстващи цели:
1.Създаване на учебна атмосфера, в която учениците са ангажирани, уверени, подкрепяни в развитие на критичното мислене и на творческите си умения.
2.Създаване на училищна среда, допринасяща за емоционалното себепознание и развитие на социалните умения на учениците.
3.Постигане на професионално израстване на педагогическите специалисти, насочено към утвърждаването на общи ценности за ученици, учители и родители - взаимно приемане и уважение, споделени добродетели, социален принос и перспективи за развитие на училището.
Иновацията систематизира натрупания опит, надгражда и задава хоризонти в усъвършенстване качеството на обучение, образователната среда и училищната атмосфера, залагайки на три взаимосвързани елемента–позитивен подход, личностно развитие, театрални и арт-техники.
Позитивният подход в начален етап през учебната 2023/2024 година включва всички класове; учители, преподаващи в 1-4 клас; родители. Към тях в прогимназиален етап се присъединяват още 16 педагогически специалисти, които ще ползват силните страни на учениците в обучението по различни предмети.
Дейностите по прилагане на позитивния подход включват обучения на учители и родители; тренинги с ученици, с фокус социално-емоционално учене.
Използването на кукления театър в изучаването на чужд език в 1-4 клас е естествено вписване в позитивния подход. Кукленият театър на английски език в начален етап: осигурява условия за развитие и творческа изява на учениците; провокира активното им и мотивирано включване; допринася за формирането на модели на поведение; обогатява комуникативните способности и удоволствието от общуването на чужд език; отключва говорната активност; активизира пасивния речник; развива диалогичната свързана реч; създава условие за свързване на теоретичните знания с прилагането им в практически задачи; изостря наблюдателността и концентрацията; събужда въображението; подпомага сътрудничеството и уменията за работа в екип. Въвеждащ практиката в една паралелка в периода на иновацията, е В. Иванова, учител по англ. език, с II ПКС.
Изброените характеристики се отнасят и за театралната педагогика в изучаването на чужд език с използване на музика и изобразително изкуство в 5-7 кл. Техниката-„Обяснително рисуване”, повишава степента на усвояване на учебния материал с ползването на визуални опори. Визуалната памет при повечето ученици е силно развита и използването ѝ в обучението е важна, т.к. информацията, възприета зрително, е в пъти повече от възприеманата чрез други сетива. Обучението по музика и по чужд език имат сходни характеристики: четене, запомняне, слушане и емоционален аспект. Това позволява двата процеса да бъдат комбинирани, така че да се постигне още по-висока ефективност и да се намери баланс между рационално и емоционално. Обработката на информацията, която постъпва при слушане на музикално изпълнение и чужда реч, протича в една и съща област на мозъка. Напълно възможно е музикалният и лингвистичният синтаксис да протичат почти еднакво. Чрез песните се усъвършенстват лингвистични системи като речников запас, граматика и синтаксис. Когато се учи наизуст текста на някое музикално произведение, бързо се обогатява речника, а самото пеене подпомага запомнянето на новите думи. Благодарение на музиката учениците могат да усвоят и някои паралингвистични и екстралингвистични елементи-акцент и тон, да подобрят произношението и да доразвият умението си да разбират чутото. Въвеждащ практиката е Т. Табакова, учител по руски език, с III ПКС.
Театралните дейности по естествен начин предполагат и активност от страна на родителите.

Резюме иновация 2023/2024 учебна година
Изтегли файл
План иновация 2023/2024 учебна година
Изтегли файл