Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Целодневна организация /Самостоятелна форма на обучение

Заповед за определяне на условия и ред за обучение в самостоятелна форма
учебна 2022/2023 година
Изтегли файл

График за провеждане на изпити в самостоятелна форма на обучение
Виктория Асенова
Изтегли файл
Албена Чакова
Изтегли файл

График изпити в СФО
учебна 2021/2022 година

График за оформяне на годишна оценка, първа поправителна сесия  на Албена Чакова - 11 "а" клас
учебна 2021/2022 година
График

График за оформяне на годишна оценка, първа поправителна сесия на Виктория Асенова - 11 "б" клас
График


Виктория Асенова - 11 "б" клас
Изтегли файл
Мартин Янакиев - 12 "а" клас
Изтегли файл

График за редовна сесия на Албена Чакова - 11 "а" клас
учебна 2021/2022 година
График

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите 
на учениците от самостоятелна форма на обучение
учебна 2021/2022 година
Заповед

Заповед за втора поправителна сесия на Албена Чакова
Заповед

Заповед за втора поправителна сесия на Велислав Сяров
Заповед Велислав Сяров

График на изпити
Розмари Йорданова
Албена Чакова

Заповед за определяне на график за провеждане на изпитна сесия
учебна 2020/2021 година
Заповед Велислав Сяров

Заповед за определяне на график за провеждане на изпитна сесия
учебна 2020/2021 година
Заповед Розмари Йорданова

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед Кр. Георгиев

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед В.Сяров

Форми на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед

Оценяване на учениците от първи до трети клас
учебна 2020/2021 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2020/2021 година
Заповед
График за провеждане на изпити
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
Изпити за оформяне на годишни оценки
учебна 2020/2021 година
 Коригирани

Заповед Розмари Йорданова
Заповед Албена Чакова

Учебна 2020/2021 година
ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН
(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

 При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Декларация
Заявление


Приравнителни изпити
учебна 2019/2020 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2019/2020 година
Заповед изпити

Годишна училищна програма за целодневна
организация на учебния ден
учебна 2019/2020година
ъ

Оценяване на учениците от I, II и  III клас
учебна 2019/2020 година
Заповед

Форми на обучение
учебна 2019/2020 година
Заповед

Самостоятелна форма на обучение
учебна 2019/2020 година 
Заповед

Програма за целодневна организация на учебния процес
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл