Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стратегия/Училищни документи

Училищен план прием - първи и пети клас 
учебна 2021/2022 година
Заповед

Дневен режим 
учебна 2021/2022 година
I-IV клас
Изтегли файл

Правилник за дейността на училището
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Годишен план на дейностите в СУ "Гео Милев"
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Мерки и правила за работа в условията на COVID-19
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година

Изтегли файл

Пропускателен режим  в условията на COVID-19
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година

Изтегли файл

Правилник за безопасни условия на труд и обучение
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за повишаване качеството на образованието
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021

Изтегли файл

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021

Изтегли файл

Процедура за санкциониране на учениците
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

План на дейностите за развиване и подобряване на взаимодействието училищна общност-родители
Изтегли файл

Защита на личните данни
Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните:
инж. Владислав Узунов
електронен адрес: v.uzunov@geomilev.info
Вътрешни правила
Инструкция 01
Декларация за съгласие

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Вътрешни правила

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
Изтегли файл

Закон за предучилищно и училищно образование
Изтегли файл

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г.
Изтегли файл

Пропускателен режим в условията на COVID-19
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл

Правилник за пропусквателния режим на училището
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев"
2016/ 2020 година
Изтегли файл

План за реализиране на стратегията
учебна 2018/2019 година
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл

учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година
Изтегли файл

Годишен план за дейностите на СУ "Гео Милев"
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Мерки за повишаване на качеството
Изтегли файл

Учебни планове на СУ "Гео Милев"
учебна 2019/2020година
I-IV клас
V-VII клас
VIII-XII клас

Учебни планове на СУ "Гео Милев"
учебна 2018/2019 година
1-ви клас
5-ти клас
8-ми клас
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование
Изтегли файл

Наредба № 11 за оценяване на резултатите на учениците
Изтегли файл

Мерки за повишаване на качеството
учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година
Изтегли файл

Самооценяване на СУ "Гео Милев"
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Правилник за пропусквателния режим  на училището
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от  уязвимите групи
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза  
учебна 2020/2021
Изтегли файл
Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2019/2020
Изтегли файл
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
план
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
Изтегли файл

Механизъм за съвместна работа на институциите
Изтегли файл

Практически насоки при инцидент в училище
Изтегли файл

Добри практики в превенцията на насилие
Изтегли файл