Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Стратегия/Училищни документи

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 г.
Изтегли файл


УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Училищни учебни планове
I-IV клас
V-VII клас
VIII-XII клас

Правилник за дейността в СУ "Гео Милев"
Изтегли файл

Годишен план на дейностите в СУ "Гео Милев"
Изтегли файл

Годишна училищна програма
Изтегли файл

Годишна програма за мерки за повишаване качеството на обучението

Изтегли файл

Правилник за безопасни условия на труд и обучение
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Изтегли файл


Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Изтегли файл

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Изтегли файл

Алгоритъм за предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие на учениците за превенция на обучителните затруднения
Изтегли файл

Пропускателен режим
Изтегли файл

Процедура по налагане на санкции на учениците
Изтегли файл

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация
Изтегли файл

Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения
Изтегли файл

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г.
Изтегли файл


УЧЕБНА  2022/2023 ГОДИНА


Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в 1 и 5 клас за учебната 2023/2024 година
Изтегли файл

ДНЕВЕН РЕЖИМ
Изтегли файл

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ
Изтегли файл

Училищни учебни планове 
GM_FILE=file=7823&text=I-IV клас}
V-VII клас
VIII-XII клас

Годишен план на дейностите в СУ "Гео Милев"
Изтегли файл

Правилник за дейността в СУ "Гео Милев"
Изтегли файл

Правилник за безопасни условия на труд и обучение
Изтегли файл

Програма за целодневна организация на учебния ден
Изтегли файл

Програма за повишаване качеството на образованието
Изтегли файл

Алгоритъм за обща подкрепа за личностно развитие
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза
Изтегли файл

Процедура за санкциониране на учениците
Изтегли файл


УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА
Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2021/2022 година

Изтегли файл

Училищен план прием - първи и пети клас 
учебна 2021/2022 година
Заповед

Дневен режим 
I-IV клас
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

Правилник за дейността на училището
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Годишен план на дейностите в СУ "Гео Милев"
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Мерки и правила за работа в условията на COVID-19
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година

Изтегли файл

Пропускателен режим  в условията на COVID-19
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година

Изтегли файл

Правилник за безопасни условия на труд и обучение
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за повишаване качеството на образованието
учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвимите групи
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021 година
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021

Изтегли файл

Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

учебна 2020/2021

Изтегли файл

Процедура за санкциониране на учениците
учебна 2021/2022 година
Изтегли файл

План на дейностите за развиване и подобряване на взаимодействието училищна общност-родители
Изтегли файл

Защита на личните данни
Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните:
инж. Владислав Узунов
електронен адрес: v.uzunov@geomilev.info
Вътрешни правила
Инструкция 01
Декларация за съгласие

Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност
Вътрешни правила

Вътрешни правила за организация на административното обслужване
Вътрешни правила

Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
Изтегли файл

Закон за предучилищно и училищно образование
Изтегли файл

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПЕРИОДА 2021-2024 г.
Изтегли файл

Пропускателен режим в условията на COVID-19
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл

Правилник за пропусквателния режим на училището
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Стратегия за развитие на СУ "Гео Милев"
2016/ 2020 година
Изтегли файл

План за реализиране на стратегията
учебна 2018/2019 година
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл

учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година
Изтегли файл

Годишен план за дейностите на СУ "Гео Милев"
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Мерки за повишаване на качеството
Изтегли файл

Учебни планове на СУ "Гео Милев"
учебна 2019/2020година
I-IV клас
V-VII клас
VIII-XII клас

Учебни планове на СУ "Гео Милев"
учебна 2018/2019 година
1-ви клас
5-ти клас
8-ми клас
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование
Изтегли файл

Наредба № 11 за оценяване на резултатите на учениците
Изтегли файл

Мерки за повишаване на качеството
учебна 2017/2018 година
учебна 2016/2017 година
Изтегли файл

Самооценяване на СУ "Гео Милев"
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Правилник за пропусквателния режим  на училището
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Програма за превенция на ранното напускане на училище
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

Програма за предоставяне на подкрепа за равни възможности и за приобщаване на учениците от  уязвимите групи
учебна 2019/2020 година
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
учебна 2017/2018 година
Изтегли файл

План на дейностите за превенция и интервенция на насилието и тормоза  
учебна 2020/2021
Изтегли файл
Училищен механизъм за превенция и интервенция на насилието и тормоза
учебна 2019/2020
Изтегли файл
Изтегли файл
учебна 2018/2019 година
Изтегли файл
план
Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище
Изтегли файл

Механизъм за съвместна работа на институциите
Изтегли файл

Практически насоки при инцидент в училище
Изтегли файл

Добри практики в превенцията на насилие
Изтегли файл