Средно училище “Гео Милев” Варна

Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Проекти

ТВОЯТ ЧАС  2017/2018

ТВОЯТ ЧАС 2017/2018

През учебната 2017/2018 година започна втората поредна година от проекта „Твоят час” - „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности”

Виж повече
Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците

Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците

                                                Проект „Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”Финансиран от  Община Варна  Подобряване условията за отдих в прилежащите училищни дворовеОсновна цел:Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  обучение и творчески изяви сред природата.  Подцели:1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.2.Стимулиране на учениците към занимания на открито.3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.         С реализирането на проекта „Многофункционална площадка за обучение и развитие на творческите способности на учениците”  се увеличи  пространството за отдих и занимания на учениците от начален етап

Виж повече
ТВОЯТ ЧАС  2016/2017

ТВОЯТ ЧАС 2016/2017

Проект BG05M2OP001-2.004-0004„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.ТВОЯТ ЧАС

Виж повече
Сцена на открито - творческа зона за активен отдих

Сцена на открито - творческа зона за активен отдих

Проект за подоряване условията за отдих в прилежащите училищни дворове по фурмулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2016 г., дейност 322-общообразователни училища, допълнителни компоненти- фонд "Резерв"- т.5 -община ВарнаОСНОВНА ЦЕЛ:Подобряване  на условията  за  работа и отдих на учениците, създаване на  възможност за  творчески изяви и  общуване с изкуството сред природата.  ПОДЦЕЛИ:   1.Възпитаване и формиране на положителна емоционална нагласа и безконфликтни междуличностни отношения.   2.Стимулиране на учениците към творчески занимания и изяви.   3.Възпитаване  на култура на диалог, общуване без агресия, толерантност и  уважение.   Изграденото културно пространство  на открито, за изява и творчество, открива път  за   позитивни емоции, за преживяване на общи моменти

Виж повече
Хранително обучение и промоция на здравето

Хранително обучение и промоция на здравето

От месец март 2016 година СОУ „Гео Милев”  започва участие в програмата „Хранително обучение и промоция на здравето”, която се подкрепя от Европейската комисия, Министерство  на образованието и науката и Министерство на здравеопазването.В нея участват още пет европейски държави: Белгия, Финландия, Гърция, Унгария, Испания.Обща информация и цели на програмата

Виж повече
Да направим училището привлекателно за младите хора

Да направим училището привлекателно за младите хора

СОУ „Гео Милев” участва в най-мащабния проект „Да направим училището привлекателно за младите хора"  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година

Виж повече