Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

28.05.2021  |   Проекти
                                        Национална програма

               „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в                                                       училищния живот“

               НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
              „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“


 
МОДУЛ 3:
„Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“

учебна 2022/2023 г.I.Въведение.
През учебната 2022/2023 г. СУ „Гео Милев“ работи по НП „Заедно за всяко дете“, модул 3:„Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“. Училището участва в дейностите на програмата за трета поредна година.
Модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ на НП „Заедно за всяко дете“, е насочен към ученици, учители и родители от първи до седми клас и цели изграждане на партньорство и доверие между класни ръководители, учители и родители, активно включване на родителите в училищния живот и превръщането на училището на място за учене, преживявания, споделяне, развиване на способности и умения на учениците.
Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.
Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

II.Цели.
Основни цели по модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ на НП „Заедно в час“ в СУ „Гео Милев" – Варна:
1.  Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и партньорство между класни ръководители и родители на базата на споделена отговорност и диалог.
2.  Подобряване на комуникацията: учител-ученик/ученици; учител-родител/и; родител-дете.
3.  Активност и участие от страна на родителите при обсъждане на актуални за възрастта на децата им теми, свързани с живота им в училище и извън него.
4.  Активност и инициатива от страна на родителите в планирането, организирането и провеждането на инициативи и събития на паралелката.
5.  Споделена визия за общо участие в развитието на училището като място с атмосфера на загриженост, уважение, доверие и стремеж към по-добри учебни резултати на учениците.
 
III.Дейности.

Дейностите по модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ през 2022/2023 г. включват провеждането на по 2 срещи с родители (и с ученици) за всяка включена паралелка и провеждане на общо събитие на включените в програмата паралелки от втори клас. Съобразно избраните теми на срещите, по програмата са заложени средства за закупуване на необходими спортни, арт- информационни и др. материали и на книги.

 
IV.Участници.

Участници в НП „Заедно в час“, модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ през учебната 2022/2023 г. са:
·   
     учениците от 19 паралелки на СУ „Гео Милев" - Варна  - 1.а, 1.б, 1.в, 1.г, 1.д, 2.а, 2.б, 2.в, 2.г, 2.д, 3.б, 5.а, 5.б, 5.в, 5.г, 5.д, 5.е, 6.б, 6.е класове.
·         475 родители;
·         19 класни ръководители;
·         педагогически съветник.

Ръководител на програмата - Албена Павлова, директор на СУ „Гео Милев".
Координатор на дейностите по програмата – К. Николова, педагогически съветник.

Екипът за осъществяване на дейностите по програмата е в състав:

1.      Адриана Илиева, класен ръководител на 1.а клас.
2.      Марияна Господинова, класен ръководител на 1.б клас.
3.      Стефка Генчева, класен ръководител на 1.в клас.
4.      Веселка Минчева, класен ръководител на 1.г клас.
5.      Анета Костова, класен ръководител на 1.д клас.
6.      Румяна Чобанова, класен ръководител на 2.а клас.
7.      Миглена Йорданова, класен ръководител на 2.б клас.
8.      Цонка Балева, класен ръководител, 2.в клас.
9.      Ваня Дичева, класен ръководител на 2.г клас.
10.  Миглена Николова, класен ръководител, 2.д клас.
11.  Анета Иванова, класен ръководител на 3.б клас.
12.  Мирослав Чеков, класен ръководител на 5.а клас.
13.  Николинка Василева, класен ръководител на 5.б клас.
14.  Облена Камбурова, класен ръководител на 5.в клас.
15.  Стоянка Рашкова, класен ръководител на 5.г клас.
16.  Диляна Стоянова, класен ръководител на 5.д клас.
17.  Светослава Христова, класен ръководител на 5.е клас.
18.  Таня Табакова, класен ръководител на 6.б клас.
19.  Юлиян Стоянов, класен ръководител, 6.е клас.

 V.Очаквани резултати.

Очакваните резултати от дейностите по НП „Заедно за всяко дете“, модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ в СУ „Гео Милев" са:

1.Изградени партньорски взаимоотношения между класни ръководители и родители, постигнати уважение и диалог.
2. Подобрена комуникация между учители, родители и ученици на база уважение, доверие, търпение и общи ценности.
3. Повишена активност в участието на родителите при обсъждане и разрешаване на актуални за възрастта на децата им въпроси в училище и извън него.
4.Активно родителско участие в инициативи и събития на паралелката.
5.Обратни връзки, предложения, участие на родители с идеи и в реализирането на дейности за изграждането на позитивен училищен климат.


VI.Ход на дейностите

За трета поредна година, дейностите в СУ „Гео Милев“ по националната програма „Заедно за всяко дете“, модул 3: „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ способстват за създаването, развиването и задълбочаването на партньорските взаимоотношения между класни ръководители и родители; за подобряването на комуникацията между учители, родители и ученици на база загриженост, търпение, разбиране и доверие.

В програмата през 2022/2023 г. участват 19 паралелки от първи до шести клас от СУ „Гео Милев“, 19 класни ръководители, педагогически съветник.
Във всяка паралелка са проведени по 2 срещи с родители и ученици
В дейностите по програмата са се включили близо 475 родители.
Отличителен белег през 2022/2023 учебна година е участието в националната програма на всички паралелки от първи, втори и пети клас, като важен белег за приемственост и устойчивост в задълбочаването на партньорските взаимоотношения учители-родители е това, че участието в дейностите на паралелките от втори, трети и шести клас е за втора поредна година.

Първите срещи с родителите на учениците от първи клас, на тема: „Добре дошли в първи клас. Адаптиране на ученици, родители и учители“, преминали под формата на тренинги, очертаха очакванията на родителите:
·        в училище да се знае за способностите и силните страни на техните деца;
·        кои са някои от родителските страхове и тревоги, свързани с тръгването на децата в първи клас;
·        към какви цели по отношение на децата си се стремят те като родители.
В рамките на тези първи срещи акцент бе поставен върху уменията на първокласниците: задържане на отговора, боравене с паметта, поддържане на вниманието, иницииране на изпълнението, планиране, управление на времето, целенасочено усърдие, гъвкавост – в каква степен са изградени; как възрастните биха могли да подпомагат развитието им във връзка с новата роля „ученик“ на децата от първи клас.
Важен момент в дискусиите учители-родители в първите срещи с родители на първокласници бе и темата за авторитета на възрастните: на родителите, на учителите и съвместният такъв.
Първите срещи по програмата с родители на ученици от първи клас бяха реализирани съвместно от класен ръководител и педагогически съветник.
Вторите срещи в паралелките на първи клас преминаха под знака на активно партньорство и повишена активност от страна на родителите в подготовката, организирането и провеждането на съвместни празници (ученици-родители-учители) във всяка една паралелка.

 Първите срещи с родители във втори клас през 2022/2023 г., организирани като дискусии, засегнаха няколко съществени теми:
1)      Конфликтът – на какво ни учи?
Стратегии за справяне с конфликтите у дома и в училище.
Стилове при решаването на конфликти.
Техники от медиацията на помощ.
2)      Да оставим детето да порасне.
Процесът на „отделянето“.
Правилата – отстояване.
Емоционално или рационално – как да постигнем баланс?
„Умни, но разсеяни“ -развиване на умения.
3)      Похвала и окуражаване.
Балансът в развитието на детето в четири сфери: свързан (първични способности за обич и за свързване с другите), способен (развиване на умения, спазване на правила), съществен (способности за избор), смел („Напредък или съвършенство?).
Първите срещи по програмата с родители на ученици от втори клас бяха реализирани съвместно от класен ръководител и педагогически съветник.
Вторите срещи в паралелките на втори клас преминаха под знака на активно партньорство и повишена активност от страна на родителите в подготовката, организирането и провеждането на съвместни празници (ученици-родители-учители) във всяка една паралелка: „Имало едно време един задружен 2.а клас… “; „Добродетелите в приказките на народите“, 2.б клас; „Знаещи във втори клас“, 2.в клас; „Поздрави дете – намери приятел“, 2.г клас; „Текстови задачи по математика за 2. клас – авторски проект на учениците от 2.д клас, учител и родители “.
 

В 3.б клас темата на първата среща по програмата през 2022/2023 г., бе: „Родителите в процеса на изграждане на самоконтрол у децата“. Учениците, разделени на четири групи, първоначално сами, а след това – допълвани от родителите си, търсиха отговори на следните въпроси:
1)      Търпение.
Какво означава човек да е търпелив?
Вие търпеливи ли сте?
Какво би ви помагало да проявявате търпение?
Да попитаме родителите: Как се справят?
2)      Емоции.
Какво означава човек да е емоционален?
Когато сте прекалено радостни или прекалено тъжни, можете ли да работите в час съсредоточено?
Какво може да ви помогне да се овладеете?
Да попитаме родителите: Как се справят?
3)      Памет, внимание.
Какво означава човек да има добра памет и да внимава?
Как запомняте какво имате за домашно и как започвате изпълнението му?
Какво би могло да ви помогне да не забравяте?
Да попитаме родителите: Как се справят?
4)      Планиране, промяна.
Какво означава да можем да планираме и да можем да променяме?
Колко успешно вие можете да планирате?
Какво би могло да ви помогне да съставите добър план?
Да попитаме родителите: Как се справят?

Второто събитие в 3.б клас на тема: „Децата, родителите, играта“, бе по предложение на родителите от предната година. Те запознаха децата  с игрите от тяхното време. Забавление, усмивки и веселие царяха в двора на парк-музей „Владислав Варненчик“, където се проведе събитието. Игрите помагат за сближаването, създават се добри приятелски взаимоотношения.

В петте паралелки от пети клас срещите с родителите са преминали под знака на взаимното опознаване родители-класен ръководител-учители, преподаващи в пети клас. На срещите са „съгласувани“ наблюденията върху силните страни на учениците – такива, каквито родителите знаят за своите деца от вкъщи и такива, които в пети клас учителите са наблюдавали. Родители и учители са изтъкнали общи констатации – за промяната в поведението на децата, за тяхното израстване, за нежеланието им да допускат в социалния си живот възрастните (родители и учители) и тревогите, породени от това. Важен акцент в срещите с родители на петокласниците е поставен върху процеса на отделяне, самостоятелност и отговорност на учениците.

Отличителен белег на срещите с родители в 6.б и в 6.е клас е активното участие в подготовката и в самото събитие от страна на ученици, родители и класни ръководители.
Запомняща се е срещата в 6.б клас, в която родители и ученици заедно откриват, коментират и си дават сметка за богатството на различието и как всяко едно качество и характеристика биха могли да са стойностни в конкретна ситуация.
В 6.е клас, в срещата-представяне: „Познавам ли своя роден град?“ участие взеха всички ученици от 6.е клас и техните родители. Учениците бяха разделени на екипи, като всеки екип имаше предварително поставени задачи: да представи забележителност от района на град Варна; да направи макет на съответната забележителност, изчислявайки и съобразявайки пропорции, геометрични форми, които ще ползват; да подготви презентация на български и на руски език; да придаде историческа автентичност на представяната забележителност, ползвайки възможностите на изобразителното изкуство. В предварителната подготовка на екипите активно са участвали родителите. На самата среща всеки екип представи своята работа, отговаря на въпроси. Публиката – родители и близки на учениците, учители, емоционално преживяваше всяко представяне. Атмосферата по време на срещата бе изключително творческа, познавателна и сърдечна.

В общото събитие под надслов „Азбучно хоро“ се включиха всички паралелки от втори клас, както и ученици, учители и родители от други класове в начален етап. Събитието се проведе в навечерието на най-светлия български празник – 24 май, под знака на приемствеността и на изградения училищен дух на заедност. Учениците, с буквите на азбуката на своите униформи, с българското знаме; учители; родители, заедно, в двора на училището, под звуците на българската народна музика, „поканиха“ празника в сърцата на училищната общност.

Участието на СУ „Гео Милев“ по националната програма „Заедно за всяко дете“, модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”-2022/2023 г., за пореден път провокира в екипа на училището смелостта да търси и да реализира различни форми за контакт и общуване между участниците в образователния процес, както и да постига устойчивост във взаимоотношенията с родителите, основани на доверие, уважение и толерантност.

Снимки ще намерите тук:

https://www.geomilev.info/gallery/np-uchastvaj-i-promenyaj-roditelyat-aktiven-partnor-v-uchilishniya-zhivot


             Период на изпълнение: учебна 2021/2022 г.


 
            През учебната 2021/2022 г. СУ „Гео Милев“ работи по Национална програма „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“. Училището участва в дейностите на програмата за втора поредна година.
            Програмата е насочена към ученици, учители и родители от първи до седми клас и цели изграждане на партньорство и доверие между класни ръководители, учители и родители, активно включване на родителите в училищния живот и превръщането на училището на място за учене, преживявания, споделяне, развиване на способности и умения на учениците.
            Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.
           Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

Основни цели на програмата в СУ „Гео Милев" – Варна:

1.  Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и партньорство между класни ръководители и родители.
2.  Подобряване на комуникацията: учител-ученик/ученици; учител-родител/и; родител-дете.
3.  Активност и участие от страна на родителите при обсъждане на актуални за възрастта на децата им теми, свързани с живота им в училище и извън него.
4.  Активност и инициатива от страна на родителите в планирането, организирането и провеждането на инициативи и събития на паралелката.
5.  Приобщаване, активност и участие от страна на родителите в училищни събития.
6.  Повишаване степента на важност на училището и образованието за ученици и родители.

           Дейностите по програмата през 2021/2022 г. включват провеждането на по 2 срещи с родители (и с ученици) за всяка включена паралелка и провеждане на общо събитие на включените в програмата паралелки от седми клас. Съобразно избраните теми на срещите, по програмата са заложени средства за закупуване на необходими спортни, арт- информационни и др. материали и на книги.
          Участници в НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ през учебната 2021/2022 г. са:
·         учениците от 14 паралелки на СУ „Гео Милев" - Варна  - IА, IБ, IВ, IГ, IД, IIБ, IIД, IIIБ, IIIВ, IVЕ, VБ, VЕ, VIIБ, VIIВ;
·         350 родители;
·         21 класни ръководители и учители ЦДО;
·         педагогически съветник.

Ръководител на програмата - Албена Павлова –директор на СУ „Гео Милев"
Координатор на дейностите по програмата - Маргарита Михайлова – зам.-директор по УД.

 
Очаквани резултати от дейностите по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ в СУ „Гео Милев" са:

1.    Изградени партньорски взаимоотношения между класни ръководители и родители, постигнати уважение и толерантност.
2.    Подобрена комуникация между учители, родители и ученици на база доверие, търпение и общи ценности.
3.    Повишена активност в участието на родителите при обсъждане и разрешаване на актуални за възрастта на децата им въпроси в училище и извън него.
4.    Активно родителско участие в инициативи и събития на паралелката.
5.    Участие на родителите в училищни събития.
6.    Повишена мотивация на учениците за учене и личностно развитие.

 Екипът за осъществяване на дейностите по програмата е в състав:

1.      Румяна Чобанова, класен ръководител на IА клас
2.      Светослава Панджурова, учител ЦДО, IА клас
3.      Миглена Йорданова, класен ръководител на IБ клас
4.      Галина Янкова, учител ЦДО, IБ клас
5.      Цонка Балева, класен ръководител, IВ клас
6.      Светла Неделчева, учител ЦДО, IВ клас
7.      Ваня Дичева, класен ръководител на IГ клас
8.      Йорданка Милева, учител ЦДО, IГ клас
9.      Миглена Николова, класен ръководител, IД клас
10.  Кристина Керчева, учител ЦДО, IД клас
11.  Анета Иванова, класен ръководител на IIБ клас
12.  Валентина Желязкова, учител ЦДО, IIБ клас
13.  Галина Милкова, класен ръководител на IIД клас
14.  Даниела Фиданова, учител ЦДО, IIД клас
15.  Теодора Михайлова, класен ръководител на IIIБ клас
16.  Милена Янева, класен ръководител на IIIВ клас
17.  Адриана Илиева, класен ръководител на IVЕ клас
18.  Таня Табакова, класен ръководител на VБ клас
19.  Юлиян Стоянов, класен ръководител, VЕ клас
20.  Николинка Василева, класен ръководител, VIIБ клас
21.  Мирослав Чеков, класен ръководител, VIIВ клас
22.  Капка Николова, педагогически съветник.

 Заедно през 2021/2022 учебна година – ученици, учители, родители

          За втора поредна година, дейностите в СУ „Гео Милев“ по националната програма „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ способстват за създаването, развиването и задълбочаването на партньорските взаимоотношения между класни ръководители и родители; за подобряването на комуникацията между учители, родители и ученици на база загриженост, търпение, разбиране и доверие.
         В програмата през 2021/2022 г. участват 14 паралелки от първи до седми клас от СУ „Гео Милев“, 21 класни ръководители и учители ЦДО, педагогически съветник.
         Във всяка паралелка са проведени по 2 срещи с родители и ученици
         В дейностите по програмата са се включили близо 350 родители.
         Отличителен белег през 2021/2022 учебна година е участието в националната програма на всички паралелки от първи клас. След двегодишните ограничения и обстоятелства, породени от пандемията, родители и учители на първокласници с особена грижа и отговорност подходиха към адаптацията на най-малките ученици. Първите срещи с родителите на учениците от първи клас, преминали под формата на тренинги, очертаха какво родителите искат в училище да се знае за способностите и силните страни на техните деца; кои са някои от родителските страхове и тревоги, свързани с тръгването на децата в първи клас; към какви цели по отношение на децата си се стремят те като родители. Работата по групи, споделянето от страна на родители, учители и педагогически съветник, създадоха атмосфера на изслушване и формулиране на общи дългосрочни цели за децата, в постигането на които, родители и учители да са заедно. В обратните връзки родителите споделят, че първата среща е била: „приятна и просветляваща; интригуваща, ползотворна и оставяща усещане за грижа; изненадващо интересна; полезно, интересно, различно“. В обратните връзки родителите на първокласниците споделят и теми, по които имат готовност да участват в дискусии и нови срещи в училище: „Предотвратяване на агресията между децата“, „Как децата да преодоляват срамежливостта и неувереността“, „Възпитанието у дома и не на агресията“; „Изграждане на навици за самоподготовка, за концентрация и самоконтрол“; „Организация и самоподготовка у дома“; „Всякакви теми, свързани с възпитанието на детето“. Благодарение на това първоначално опознаване, в хода на учебната година съвместно (родители-учители-педагогически съветник) бяха намерени конструктивни решения при адаптацията на  конкретни деца в училище и постигането на учебен напредък.
         Вторите срещи в паралелките на първи клас преминаха под знака на активно партньорство и повишена действеност от страна на родителите в подготовката, организирането и провеждането на съвместни празници (ученици-родители-учители) във всяка една паралелка.
         Срещите с родители във втори клас през 2021/2022 г. бяха с фокус, от една страна – как родителите: да не свръхобгрижват децата; да отстояват граници; да се справят с прекомерното ползване на дигитални устройства; да показват модели за учене и самостоятелност и от друга страна – родителите влязоха в час, разказвайки и показвайки на децата своите професии и хоби – на граничен полицай, на пожарникар, на съдия, на прокурор, на човек, изработващ предмети от хартия и др. В тези паралелки вече има планове за следващата учебна година, включващи теми за дискутиране, съвместни игри (родители-ученици-класен ръководител), а също и инициативата „Родители в час“. Тази непосредственост на комуникацията училище-семейство допринася всички участници в образователния процес да се чувстват спокойно и със собствен принос в глобалната цел – децата да бъдат добри хора и успяващи личности.
          Срещите с родителите на ученици в трети клас бяха с основен фокус – споделени ценности – доброто, благотворителността, съпричастността. Наличието на дете в IIIВ клас, нуждаещо се от средства за животоспасяваща операция и на дете от Украйна в IIIБ клас, получило международна закрила, способстваха ученици, учители и родители да открият силата, красотата и удовлетвореността от съвместните усилия за сътворяване на доброто.
          Срещите с родителите в IVЕ клас бяха насочени първо - към подготовката на ученици и на родители за предстоящото външно оценяване – какво точно предстои, как ще се случи, има или няма нужда от притеснения/тревоги и т.н. и второ – към прехода на учениците в прогимназиалния етап на обучение.
          В двете паралелки от пети клас първите срещи минаха под знака на взаимното опознаване родители-класен ръководител и очертаване на силните страни на учениците – такива, каквито родителите знаят от вкъщи и такива, които в пети клас учителите са наблюдавали. Родители и учители изтъкнаха общи наблюдения – за промяната в поведението на децата, тяхното израстване, за нежеланието им да допускат в социалния си живот възрастните (родители и учители) и тревогите, породени от това. Важен акцент в първите среща в VБ и VE клас бе поставен върху процеса на отделяне и самостоятелност. Съвместно (родители и класни ръководители) взеха решение за подготовката на излизане извън града, като възможност децата да се отделят от родителите си от една страна и от друга – да упражняват своите умения за безконфликтно общуване със съученици. Посочените две паралелки са изявили желание за участие в модул 3 на НП „Заедно за всяко дете“ през 2022/2023 г. като начин за развиване и задълбочаване на сътрудничеството между родители и класни ръководители.
          Основен фокус в срещите с родители в седми клас бе кариерно ориентиране и насоки за избор в следващия етап на образование. Общото събитие, проведено в двете паралелки – VIIБ и VIIВ клас бе със същия акцент, като участници в него бяха родители на седмокласници, ученици, кариерни консултанти, учители, училищно ръководство.
          Партньорството и сътрудничеството училище-родители, добронамерената комуникация учители-семейства способства учениците да бъдат приети, разбрани, да изявят наличните и да развият и нови способности, знания и умения и вдъхва на процеса на образование и възпитание смисъл и удовлетвореност.
           В обратна връзка от проведените срещи, родител е споделил: „Впечатленията ми са чудесни. Те се отнасят не само за темата на събитието, а за активността на училището в тази посока като цяло. Разговорът остави у мен усещането, че хората, на които сме поверили децата си, ги е грижа за това как се справяме всички участници в процеса, както и уверението, че ако някъде има проблем, имат готовност да откликнат и да съдействат. Спокойствието и сигурността в тази посока са предпоставки за по-устойчив и цветен път напред за всички!“

Снимки ще намерите тук:
https://www.geomilev.info/gallery/np-uchastvaj-i-promenyaj-roditelyat-aktiven-partnor-v-uchilishniya-zhivot


                       
Период на изпълнение: учебна 2020/2021 г.

             През учебната 2020/2021 г. СУ „Гео Милев“ работи по Национална програма „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“.

             Програмата е насочена към ученици, учители и родители от първи до седми клас и цели изграждане на партньорство и доверие между класни ръководители, учители и родители, активно включване на родителите в училищния живот и превръщането на училището на място за учене, преживявания, споделяне, развиване на способности и умения на учениците.
             Привличането на родителите в училищния живот на децата им допринася за по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; за превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за развиване на положително им отношение към ученето и постигане на успехи в различни сфери.
            Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.

 
Основни цели на програмата в СУ „Гео Милев" – Варна.
1.  Изграждане на взаимоотношения на сътрудничество и партньорство между класни ръководители и родители.
2.  Подобряване на комуникацията: учител-ученик/ученици; учител-родител/и; родител-дете.
3.  Активност и участие от страна на родителите при обсъждане на актуални за възрастта на децата им теми, свързани с живота им в училище и извън него.
4.  Активност и инициатива от страна на родителите в планирането, организирането и провеждането на инициативи и събития на паралелката.
5.  Приобщаване, активност и участие от страна на родителите в училищни събития.
6.  Повишаване степента на важност на училището и образованието за ученици и родители.
        Дейностите по програмата включват провеждането на по 2 срещи с родители (и с ученици) за всяка включена паралелка и провеждане на общо събитие на включените в програмата паралелки от втори клас. Съобразно избраните теми на срещите, по програмата са заложени средства за закупуване на необходими спортни, арт- информационни и др. материали и на книги.
       Участници в НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ са:
учениците от 12 паралелки на СУ „Гео Милев" - Варна  - IIА, IIВ, IIГ, IIIА, IIIЕ, IVД, VA, VБ, VВ, VГ, VД, VЕ класове;
300 родители;
15 класни ръководители и учители ЦДО;
педагогически съветник.

Ръководител на програмата - Албена Павлова –директор на СУ „Гео Милев"
Координатор на дейностите по програмата - Маргарита Михайлова – зам.-директор по УД.

 Очаквани резултати от дейностите по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“ в СУ „Гео Милев" са: 
1.  Изградени партньорски взаимоотношения между класни ръководители и родители, постигнати уважение и толерантност.
2.  Подобрена комуникация между учители, родители и ученици на база доверие, търпение и общи ценности.
3.  Повишена активност в участието на родителите при обсъждане и разрешаване на актуални за възрастта на децата им въпроси в училище и извън него.
4.  Активно родителско участие в инициативи и събития на паралелката.
5.  Участие на родителите в училищни събития.
6.  Повишена мотивация на учениците за учене и личностно развитие.

Екипът за осъществяване на дейностите по програмата е в състав:
1. Ирина Димитрова, класен ръководител на IIА клас
2. Иванка Иванова, учител ЦДО на IIА клас
3. Милена Иванова, класен ръководител на IIВ клас
4. Галина Янкова, учител ЦДО на IIВ клас
5. Весела Павлова, класен ръководител на IIГ клас
6. Лиляна Димитрова, учител ЦДО на IIГ клас
7. Татяна Краева, класен ръководител на IIIА клас
8. Адриана Илиева, класен ръководител на IIIE клас
9. Миглена Николова, класен ръководител на IVД клас
10. Сияна Георгиева, класен ръководител на VА клас
11. Сениха Талиб, класен ръководител на VБ клас
12. Веселина Дякова, класен ръководител на VВ клас
13. Мирослав Маринов, класен ръководител на VГ клас
14. Здравка Драгнева, класен ръководител на VД клас
15. Росица Лазарова, класен ръководител на VЕ клас
16. Капка Николова, педагогически съветник.


       Заедно – ученици, учители, родители
        
       Програмата позволява изключителна гъвкавост и разнообразие от теми, начини на провеждане на срещи между учители, родители и ученици, включването на външни лектори и т.н.
       В програмата участват 12 паралелки от втори до пети клас от СУ „Гео Милев“, 15 класни ръководители и учители ЦДО, педагогически съветник.
       Във всяка паралелка са проведени по 2 срещи с родители и ученици.
       В дейностите по програмата са се включили близо 300 родители.

            Първите срещи с родителите във вторите, третите и петите класове бяха организирани на принципа на социално-психологическия тренинг и груповата работа. Обсъжданите теми и дискусиите с родителите, се определяха от възрастта на децата и спецификата на всяка паралелка.

            Във втори и трети клас бяха обсъждани следните теми:
 • Ролята на възрастните за формиране на самостоятелност у децата;
 •  Ролята на правилата;
 • Как възрастните отстояваме правила и граници;
 • Поведението на възрастните като модел за подражание от децата;
 • Авторитетът на родителите и авторитета на учителите;
 • Как възрастните да подпомагат изграждането на умения за самостоятелна учебна подготовка;
 • Как да приучим децата да стоят сами в къщи и да си свършат задълженията (трети клас);
 • Как възрастните да помагаме на децата да си разпределят времето;
 • Как възрастните да окуражаваме и кога децата да получат похвала;
 • „Детето има домашно“ или „Имаме домашно“ – обсъждане темата за отделянето на децата и др.
         Обект на обсъждане от родители и учители в пети клас, бяха темите:

 • Адаптацията към новите изисквания на учебната среда в пети клас;
 • „Отделянето“ от учителя в начален етап – адаптация на ученици, родители и класни ръководители;
 • Взаимоотношения между връстници;
 • Възможностите на децата да отстояват себе си;
 • Как децата да постъпват, ако са свидетели или участници в конфликтна ситуация;
 • Различните начини за учене;
 • Как да мотивираме децата за учебен труд;
 • Как да се общува с децата, така че да споделят с родителите си и др.
        Срещите с деца и родители в 4Д клас преминаха под знака на установено партньорство между класен ръководител и родителите. Първата съвместна среща бе спортна инициатива – щафетни игри. Учениците се състезаваха под ръководството на Валентина Белева – треньор по лека атлетика и родител на дете от класа и пред публика, съставена от родители и близки на децата.
         Втората инициатива на 4Д клас, се състоеше в подготовката и провеждането на благотворителен базар за Великден, като отново заедно – ученици, родители и класен ръководител – Миглена Николова, участваха заедно в реализирането на събитията.
         В изминалите дни на м.май 2021 г. се проведоха и вторите срещи по националната програма във вторите, третите и петите класове. Всяка паралелка избра своя начин на протичане на вторите срещи с деца и родители.
         В някои от класовете срещите се проведоха под формата на дебат на тема „Положителни и отрицателни страни на дистанционното обучение“. Други класове избраха дискусиите по актуални за паралелката въпроси.
         В 5Б клас родители и ученици работиха по едни и същи въпроси и допълваха своите отговори, откривайки важни за децата теми като – равнопоставеност, изслушване, приятелство.
         Срещите във 2В и 5Д се превърнаха в истински спортно-развлекателни представления.
         Малките ученици от 2В клас, заедно със своите учители –  Весела Павлова и Лиляна Димитрова, бяха подготвили спектакъл за правилата; куклен театър, в който родителите трябваше да помагат с героите; редене на пъзели и др.
         В 5Д клас класният ръководител – Здравка Драгнева, заедно с родителите, организираха истинска спортна надпревара „родители срещу деца“. Проведоха състезания по футбол: татковци срещу момчета и по народна топка: майки срещу момичета. И… победители бяха отборите на родителите, за което бяха отличени с грамоти.

 Снимки ще намерите тук:
http://www.geomilev.info/gallery/np-uchastvaj-i-promenyaj-roditelyat-aktiven-partnor-v-uchilishniya-zhivot