Средно училище “Гео Милев” Варна

Иновативно училище
Училище с традиции в чуждоезиковото обучение

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

05.07.2021  |   Проекти
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“,
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
         


         Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.
         Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти, родителите и образователните медиатори. С помощта на планирани обучения за педагогическите специалисти се цели насърчаване за придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене.                         
         Планирани са обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Основна цел на проекта:
     Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфични цели:
      Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
      Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
      Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Допустими дейности:
Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.
Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.
Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.
Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).
Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.
      В изпълнението на проектните дейности ще бъдат включени всички държавни и общински училища на територията на Р България, подали заявление за участие в проекта и включени в заповед на министъра на образованието и науката.

Целева група по проекта: Ученици, педагогически специалисти в общинските и държавни училища, образователни медиатори и родители.

Индикатори за изпълнение:
Брой участници с осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда - 140 000 броя;
Брой ученици, получили допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда - 37 718 броя;
Брой на участниците подкрепени в борбата или противодействието на ефектите от пандемията COVID-19 - 477 718 броя.

Индикатори за резултат:
Брой участници, които придобиват умения за обучение от разстояние - 210 000 броя;
Нетен коефициент на записване в образование на подкрепените участници – 90 %;
Брой участници, които придобиват квалификация при напускане на операции, подкрепени с действия за борба с последиците от пандемията COVID-19 - 20 000 броя.

Още информация ще намерите тук:
https://www.mon.bg/bg/100925

През учебната 2022/2023 г.

по Дейност 2: Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на учения за обучение от разстояние в електронна среда, по проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ работят:


-   5 групи ученици от  I „а“  клас, с ръководител  Адриана  Радославова  Илиева
-   5 групи ученици от  I „б“ клас, с ръководител  Марияна  Йорданова  Господинова
-   5 групи ученици от  I „в“ клас, с ръководител  Стефка Василева Генчева
-   5 групи ученици от  I „г“ клас, с ръководител  Веселка Любенова Минчева
-   5 групи ученици от  I „д“ клас, с ръководител  Марияна Георгиева Хинкова- Кирова

Дейност 3: Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда:
-   1 група педагогически специалисти с ръководител Снежана Кирилова Вълчева

Дейност 4: Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) :
-   3 групи родители с ръководител Драга Рачева Маринова

През учебната 2021/2022 г.

по Дейност 2 по проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  работят:

  -   5 групи ученици от  I „а“  клас, с ръководител  Румяна Стоянова Чобанова
  -   5 групи ученици от  I „б“ клас, с ръководител  Миглена Петрова Йорданова
  -   5 групи ученици от  I „в“ клас, с ръководител  Цонка Илиева Балева
  -   5 групи ученици от  I „г“ клас, с ръководител  Ваня Радева Дичева
  -   5 групи ученици от  I „д“ клас, с ръководител  Миглена  Николова Николова


През  учебната 2020/2021 г.

по Дейност 2 по проект  BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  в СУ "Гео Милев"  работят:

-     5 групи ученици от  IV „а“, „б“, „в“, „г“  клас, с ръководител Ивалина Христова Иванова
-     5 групи ученици от  III  „в“, „д“  „е“, клас, с ръководител  Магдалена Йорданова Тодорова
-     5 групи ученици от  IV  „б“, „г“, „д“, „е“ клас, с ръководител  Галина Стоянова Проданова.
-     5 групи ученици от  IV  „б“, „г“, „д“, „е“ клас, с ръководител , с ръководител Ивалина Христова Иванова.
-     4 групи ученици от  III „а“,  „б“, „г“, „д“ клас, с ръководител , Мария Христова Чакърова
-     5 групи педагогически специалисти с ръководител Снежана Кирилова Вълчева.